Handelsbetingelser

Generelle betingelser

 1. Anvendelse
  • Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (Betingelser) gælder for alle aftaler om salg af produkter, som SIWI Maskiner ApS, Priorsvej 15, 8600 Silkeborg, CVR-nummer 32072747, (SIWI) indgår med en kunde (Kunde).
  • Betingelser, der afviger fra disse Betingelser, og som Kunden fastsætter, fx i en accept af et tilbud eller en indkøbsordre, eller som følger af handelsbrug, sædvane eller etableret praksis, er ikke bindende for SIWI.
  • En ændring af eller et tillæg til disse Betingelser er ikke bindende for parterne, medmindre ændringen eller tillægget er aftalt skriftligt.
 1. Tilbud, indkøbsordrer og ordrebekræftelser
  • Tilbud om levering af produkter, som SIWI udsteder til Kunden, er gyldige i 10 dage fra udstedelsesdatoen, medmindre en anden gyldighedsperiode fremgår af tilbuddet.
  • Hvis Kunden accepterer et tilbud efter gyldighedsperiodens udløb, er accepten ikke desto mindre bindende for parterne, hvis SIWI meddeler dette til Kunden inden for 10 dage efter at have modtaget Kundens accept.
  • En indkøbsordre på produkter er ikke bindende for SIWI, før SIWI har accepteret ordren skriftligt. Hvis SIWI ikke har accepteret en indkøbsordre skriftligt inden for 10 dage efter modtagelse, anses ordren for afvist.
 1. Priser
  • Den pris, som Kunden skal betale for et produkt, er den pris, som fremgår af et tilbud til Kunden, eller som er gældende på det tidspunkt, hvor SIWI modtager Kundens indkøbsordre på produktet.
  • SIWI har ret til at ændre den gældende pris for et produkt med mindst 30 dages skriftligt varsel til Kunden. Den nye pris gælder for alle indkøbsordrer på produktet, som SIWI modtager fra Kunden efter varslets udløb.
  • Kunden skal betale alle priser for produkter i danske kroner, medmindre parterne har aftalt en anden valuta.
  • Kunden skal betale alle priser for produkter med tillæg af moms og andre gældende skatter og afgifter.
 1. Betaling
  • Betalingsbetingelserne for alle produkter, som Kunden køber, er forudbetaling, medmindre parterne har aftalt andet.
  • Hvis Kunden undlader at betale et beløb til SIWI til forfaldstid, har SIWI (ud over de misligholdelsesbeføjelser, som SIWI måtte have i medfør af lovgivning eller på andet grundlag) ret til ved skriftlig meddelelse til Kunden: (i) At kræve morarente af beløbet fra forfaldsdatoen til betalingsdatoen med 8 % p.a., beregnet månedligt, (ii) At kræve alle omkostninger, som SIWI bliver påført i forbindelse med inkassering af beløbet, refunderet, herunder, men ikke begrænset til, honorar til inkassobureau og advokat og retsafgift, (iii) At suspendere leveringen af, eller kræve forudbetaling af, alle produkter, som Kunden har købt, men som endnu ikke er leveret, og/eller (iv) At ophæve den misligholdte salgsaftale, hvis køber ikke har betalt beløbet inden for 10 dage efter at have modtaget skriftligt betalingspåkrav.
 1. Ejendomsforbehold
  • SIWI forbeholder sig ejendomsretten til alle produkter, som Kunden køber, indtil Kunden har betalt den fulde pris for produkterne.

 

 1. Levering
  • Leveringsbetingelserne for alle produkter, som Kunden køber, er ab fabrik Priorsvej 15, 8600 Silkeborg, medmindre parterne har aftalt andet.
  • SIWI har ret til at levere ethvert produkt, som Kunden køber, før den aftalte leveringstid, forudsat at SIWI informerer Kunden skriftligt derom senest 5 dage før den forventede leveringsdato.
  • Hvis SIWI undlader at levere et produkt til Kunden inden for 10 dage efter den aftalte leveringsdato, har Kunden ret til ved skriftlig meddelelse til SIWI: (i) At kræve erstatning for det dokumenterede direkte tab, som Kunden har lidt som følge af forsinkelsen med de begrænsninger, der følger af §§ 1-11.3, og/eller (ii) at ophæve den misligholdte salgsaftale helt eller delvis, hvis SIWI ikke har leveret produktet til Kunden inden for 10 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om levering.
  • Kunden har ikke andre misligholdelsesbeføjelser i anledning af forsinket levering eller manglende levering af et produkt (hverken i medfør af lovgivning eller på andet grundlag) end de beføjelser, der fremgår af § 3.
 1. Indgangskontrol
  • Kunden skal kontrollere alle produkter, som Kunden modtager fra SIWI, for synlig manko eller skade, før transportøren afgår.
  • Hvis Kunden opdager synlig manko eller skade, skal Kunden notere det på leveringskvitteringen, få transportøren til at underskrive kvitteringen og beholde en kopi af den underskrevne kvittering.
  • Kunden skal kontrollere alle produkter, som Kunden modtager fra SIWI, for skjult manko eller skade uden ugrundet ophold og ikke senere end 3 dage efter modtagelse af produkterne.
  • Hvis Kunden opdager skjult manko eller skade, skal Kunden holde transportøren ansvarlig herfor skriftligt ikke senere end 3 dage efter modtagelse af produkterne og sende SIWI en kopi af meddelelsen.
  • SIWI afhjælper manko eller skade på produkter, som Kunden opdager i forbindelse med indgangskontrol, og som SIWI er ansvarlig for, på samme betingelser, som gælder for garantikrav efter § 8.
  • Kunden har ikke andre misligholdelsesbeføjelser i anledning af manko eller skade på produkter, som SIWI er ansvarlig for, (hverken i medfør af lovgivning eller på andet grundlag) end de beføjelser, der fremgår af § 5.
 1. Garanti
  • SIWI garanterer, at alle produkter, som SIWI leverer til Kunden, opfylder de aftalte specifikationer i alle væsentlige henseender, og at produkterne vil være fri for væsentlige fejl og mangler i design, materiale og udførelse i en periode på 12 måneder efter levering til Kunden.
  • Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel ved et produkt, som SIWI har leveret til Kunden, og ønsker at fremsætte et garantikrav mod SIWI i den anledning, skal Kunden meddele det skriftligt til SIWI inden for 10 dage efter, at Kunden har opdaget fejlen eller manglen.
  • Alle garantikrav, som Kunden fremsætter mod SIWI, skal være ledsaget af en detaljeret beskrivelse og fotos af fejlen eller manglen og en kopi af fakturaen og leveringskvitteringen vedrørende produktet.
  • Kunden skal efter anmodning fra SIWI returnere produktet til SIWI og/eller levere de yderligere informationer om fejlen eller manglen, som SIWI beder om med henblik på at kunne vurdere, om garantikravet er berettiget.
  • Hvis SIWI vurderer, at et garantikrav, som Kunden har fremsat, ikke er berettiget, skal Kunden refundere alle de omkostninger, som SIWI er blevet påført som følge af garantikravet.
  • Hvis SIWI vurderer, at et garantikrav, som Kunden har fremsat, er berettiget, afhjælper SIWI fejlen eller manglen ved efter eget valg: (i) At reparere eller omlevere produktet, eller (ii) At refundere den nettopris, som Kunden har betalt for produktet, med fradrag af et rimeligt beløb for brug og/eller forældelse.
  • Hvis SIWI omleverer et produkt eller refunderer nettoprisen for et produkt som følge af et garantikrav, skal Kunden efter anmodning fra SIWI returnere produktet til SIWI (medmindre det allerede er sket) for SIWI’s regning.
  • Garantireparationer og omleverancer er omfattet af garanti, indtil den oprindelige garanti på produktet udløber, dog i mindst 90 dage fra den dato, hvor garantireparationen eller omleverancen er leveret til Kunden.
  • SIWI’s garanti på produkter omfatter ikke fejl eller mangler i: (i) PTO-aksler, herunder PTO-bøsninger, kryds og andet bevægeligt PTO-udstyr, (ii) hydraulikslanger, fittings, flat-face koblinger og diverse hydraulikventiler, (iii) Elstik, sikringer, følere, herunder kontrolbokse, (iv) Luftslanger, fittings, flat-face koblinger, (v) Lejer, både med kugler og simsplader til lejebrug, (vi) Hærdede styretappe samt styrebøsninger, (vii) Fjedre samt lås til at holde fjedre, og (viii) K80 kugler med dertilhørende lås.
  • SIWI’s garanti på produkter omfatter ikke fejl eller mangler forårsaget af: (i) brug af et produkt til et andet formål end det, som produktet er designet til, (ii) ukorrekt opbevaring, installation, idriftsættelse, brug, vedligeholdelse eller reparation af et produkt, (iii) ændring eller modifikation af et produkts originale tilstand, (iv) overbelastning af maskineri eller udstyr, som anvendes i forbindelse med et produkt, (v) almindeligt slid og ælde, eller (vi) andre årsager, som ligger uden for normal brug eller SIWI’s kontrol.
  • Kunden har ikke andre misligholdelsesbeføjelser over for SIWI i anledning af fejl eller mangler ved leverede produkter, som SIWI er ansvarlig for, (hverken i medfør af lovgivning eller på andet grundlag) end de beføjelser, der fremgår af denne § 8.
 1. Produkters overensstemmelse og godkendelse
  • SIWI garanterer, at de produkter, som SIWI leverer til Kunden, opfylder al relevant EU-lovgivning, som er i kraft på den dato, hvor produkterne leveres til Kunden.
  • Bortset fra garantien i § 1 giver SIWI ikke nogen garanti for, at de produkter, som SIWI leverer til Kunden, opfylder relevant lovgivning eller standarder i noget land eller territorie.
  • Før Kunden importerer eller sælger et produkt i et land eller territorium uden for EU, skal Kunden sikre, at produktet opfylder al relevant lovgivning og standarder i det pågældende land eller territorium.
  • Kunden indhenter og vedligeholder, for egen regning, alle produktgodkendelser og andre tilladelser, som er nødvendige for at importere eller sælge et produkt i et land eller territorium uden for EU.
 1. Immaterielle rettigheder
  • SIWI har den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, fotos, illustrationer, tegninger, specifikationer, manualer, brochurer eller anden dokumentation, som SIWI leverer til Kunden.
  • Kunden har ikke andre rettigheder til dokumentation, som SIWI leverer til Kunden, end retten til at bruge dokumentationen til det eller de forudsatte formål.
 1. Ansvarsbegrænsning og ansvarsfraskrivelse
  • SIWI’s samlede ansvar for alle krav, som Kunden måtte fremsætte under en salgsaftale, kan under ingen omstændigheder overstige 50 % af den nettopris, som Kunden har betalt for de produkter, der er leveret under salgsaftalen.
  • SIWI skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab, skade eller bøder af nogen art.
  • SIWI skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for tab af indtægter eller omsætning, tab af fortjeneste, tab af forretningsmuligheder, tab af kontrakter, tab af forventede besparelser, tab af brug eller tab af goodwill.
  • SIWI skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for tab eller skade på maskiner eller udstyr, som de produkter, SIWI leverer, forbindes med, herunder, men ikke begrænset til, skade på bagaksler.
  • SIWI skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for tab eller skade, der opstår som følge af lækage i det hydrauliske system, herunder, men ikke begrænset til, tab eller skade på personer, dyr, afgrøder eller anden ejendom.
  • SIWI skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for produktansvarskrav vedrørende de produkter, som SIWI leverer til Kunden, medmindre et sådant ansvar ikke gyldigt kan fraskrives efter gældende lovgivning.
  • Kunden skal skadesløsholde SIWI for krav, erstatning, tab, omkostninger og udgifter, som SIWI måtte blive påført som følge af krav fra tredjepart, herunder, men ikke begrænset til, Kundens kunder, og som SIWI ikke er ansvarlig for under disse Betingelser eller anden aftale mellem parterne, fx produktansvarskrav vedrørende produkter eller krav vedrørende produkters krænkelse af tredjeparts rettigheder.
  • Medmindre andet fremgår af disse Betingelser, giver SIWI ikke nogen form for garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, vedrørende de produkter, som SIWI leverer til Kunden, herunder, men ikke begrænset til, nogen garanti for, at produkter er salgbare, er egnede til bestemte formål, eller ikke krænker tredjeparts rettigheder.

 

 1. Andre vilkår
  • Ingen af parterne skal være ansvarlig over for den anden part for manglende eller forsinket opfyldelse af forpligtelser, i det omfang det skyldes en force majeure-begivenhed, herunder, men ikke begrænset til, jordskælv, brand, oversvømmelse, embargo, sabotage, nedbrud af forsyning eller transmission, statslige forbud eller reguleringer, national undtagelsestilstand, oprør, terrorisme, optøjer eller krig, computervirus, strejke, arbejdsstandsning eller andre arbejdskonflikter.
  • Hvis et vilkår i disse Betingelser eller en salgsaftale er ugyldigt, ulovligt eller ikke kan håndhæves, så skal vilkåret ophøre med at være gældende, men alle de andre vilkår i disse Betingelser eller salgsaftalen skal fortsætte med at være gældende.
  • Hvis en part giver afkald på at påberåbe sig en misligholdelse af disse Betingelser eller en salgsaftale fra den anden parts side, så skal det ikke betragtes som et afkald i forhold til en anden eller en efterfølgende misligholdelse, hvad enten den vedrører samme eller et andet vilkår.
  • Disse Betingelser og alle salgsaftaler skal være underlagt dansk ret.
  • Hvis der opstår en uenighed mellem parterne vedrørende disse Betingelser eller en salgsaftale, skal parterne søge at forlige uenigheden i mindelighed. Forligsforhandlingerne igangsættes ved, at den ene part sender en skriftlig meddelelse til den anden part og beskriver baggrunden for uenigheden. Parterne påbegynder forligsforhandlingerne straks. En part kan tidligst anlægge retssag om uenigheden 21 dage efter, at forligsforhandlingerne er påbegyndt.
  • Medmindre parterne har aftalt andet, skal uenigheder mellem parterne vedrørende disse Betingelser eller en salgsaftale, som ikke kan forliges I mindelighed, afgøres af en kompetent dansk domstol.

E-Handel betingelser

Fragt og levering

Der er som udgangspunkt en leveringstid på 2-4 uger, såfremt den ønskede vare er på lager.

Returnering

Varer købt online kan returneres indenfor 14 dage fra den dato, du modtog varen. Der skal foreligge en skriftlig besked om returnering inden udløbsdato. Nægter du at modtage eller afhente pakken, gælder dette ikke som en returnering, og købet er stadig gældende.

Du betaler selv fragtomkostninger.

Du bærer ansvaret for evt. skade under transporten.

Produktet skal returneres i den originale emballage.

Såfremt varen er værdiforringet, dvs. at man har brugt produktet eller på anden måde beskadiget det, så fratrækkes et renoveringstillæg i returbeløbet –tillægget vurderes udfra den enkelte sag.

Bestillingsarbejde byttes ikke og tages ikke retur.

Reklamation

2 års Reklamationsret i henhold til købeloven.

Reklamationsretten dækker over fejl og mangler som var tilstede, da købet blev foretaget.

Kontakt mig gerne inden du sender varen retur, via. mail eller telefon, og send mig et billede af varen samt en kopi af din kvittering.

Fejl i prisen

Er en pris ved en fejl blevet noteret forkert, og er den så åbenlys forkert at du burde have opdaget det, forbeholder jeg mig retten til at sælge dig produktet til den oprindelig pris.

Betaling

SIWI Maskiner modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inklusiv moms.

SIWI Maskiner bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.